Przydatne porady !!!
Godziny otwarcia
 • GRUDZIĄDZ

  OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

  pn. - pt. 8:00 - 20:00

  sobota 8:00 - 14:00

 • DOLNA GRUPA

  KASACJA POJAZDÓW

  pn. - pt. 8:00 - 17:00

  sobota 8:00 - 14:00

  AUTO-HANDEL

  pn. - pt. 8:00 - 17:00

  sobota 8:00 - 14:00

 • NOWE

  PODSTAWOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

  pn. - pt. 8:00 - 20:00

  sobota 8:00 - 14:00

  SERWIS SAMOCHODÓW, SERWIS OGUMIENIA

  pn. - pt. 8:00 - 17:00

  sobota 8:00 - 14:00

 • FLETNOWO

  OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

  pn. - pt. 8:00 - 20:00

  sobota 8:00 - 14:00

  SERWIS SAMOCHODÓW, SERWIS OGUMIENIA

  pn. - pt. 8:00 - 17:00

  sobota 8:00 - 14:00


Subskrypcja

Cennik

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. Dz. U. nr 223 poz. 2261

 

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów

Lp.

Wyszczególnienie

Opłata w zł (zawiera podatek od towarów i usług VAT)

1

2

3

1

Okresowe badanie techniczne:

1.1

- motocykl, ciągnik rolniczy

62,00

1.2

- samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1)

98,00

1.3

- samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

153,00

1.4

- samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy

176,00

1.5

- autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą

199,00

1.6

- przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.

40,00

1.7

- przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.

50,00

1.8

- przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.

70,00

1.9

- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.

78,00

1.10

- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

163,00

1.11

- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.

177,00

1.12

- pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

85,00

1.13

- taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42,00

1.14

- pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

50,00

1.15

- pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)

63,00

1.16

- pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

48,00

2

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

2.1

- skuteczności i równomierności działania hamulców

20,00

2.4

- ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

14,00

2.5

- połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

20,00

2.6

- toksyczności spalin

14,00

2.7

- poziomu hałasu

20,00

2.8

- geometrii kół jednej osi

36,00

2.9

- działania amortyzatorów jednej osi

14,00

2.10

- wszystkich innych usterek łącznie

20,00

4

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

4.1

- określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4)

20,00

4.2

- po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00

4.3

- dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

51,00

5

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

5.1

- co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych. 3)

20,00

5.2

- po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00

6

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

6.2

- który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42,00

6.3

- który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

50,00

6.4

- który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

85,00

6.5

- autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)

126,00

6.6

- do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

48,00

6.7

- w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.

82,00

6.8

- o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

50,00

6.9

- skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji

60, 00

6.10

- pojazd sprowadzony z zagranicy i noszący ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

94,00

7

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

7.1

- prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1)

35,00

7.2

- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4)

21,00

7.3

- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4)

48,00

7.4

- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej.4)

41,00

7.5

- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4)

41,00

7.6

- wykonanie numeru nadwozia

49,00

7.8

- wykonanie tabliczki i jej umieszczenie

36,00

7.9

- sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych

82,00

 

Objaśnienia:

 • 1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
 • 2) Pozostałe badania jak dla autobusu.
 • 3) W przypadku gdy opłata za badania techniczne powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp.1 tabeli.
 • 4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
 • 5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów  i oceny prawidłowości rozmieszczenia  punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t. d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Uwaga:

Użyte w tekście skróty oznaczają:

 • m.w. - masa własna pojazu
 • d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.